bip.gov.pl

O partii

Partia została wpisana do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 29 czerwca 2018 r. pod numerem EWP 386 – nazwa partii Kocham Polskę. W dniu 05 grudnia 2018 r. zmieniono nazwę partii na Wiosna. Natomiast w dniu 20 stycznia 2019 r. nazwa została zmieniona na „Wiosna Roberta Biedronia”. Zmiana nazwy została ujawniona w ewidencji partii politycznych w dniu 11 lutego 2019 r.

Uchwałami Zgromadzenia Ogólnego i Rady Krajowej z dnia 01 i 02 lutego 2019 r. zostały powołane władze partii.

Wiosna Roberta Biedronia
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81-383 Gdynia

Adres korespondencyjny:
Wiosna Roberta Biedronia
ul. Puławska 136 lok. 58
02-624 Warszawa
Email: czesc@wiosnabiedronia.pl
www.wiosnabiedronia.pl

Konto- Fundusz Statutowy:
Wiosna Roberta Biedronia
65 1020 4900 0000 8502 3155 1140

Zasady dostępu do informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U.2018.1330 t.j.) Zgodnie z przepisami ww. ustawy informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub na wniosek w przypadku informacji publicznych nieudostępnionych w BIP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Partia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać na adres: Wiosna Roberta Biedronia, ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa lub drogą e-mailową: czesc@wiosnabiedronia.pl.


Utworzono w dniu 3 lutego 2019 r., zmieniono w dniu 3 grudnia 2020 r.