bip.gov.pl

Cele

 • Udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej;
 • Działanie na rzecz realizacji idei demokratycznego państwa prawnego;
 • Promowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie działania państwa i społeczeństwa;
 • Działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej;
 • Szerzenie idei przyjaznego i otwartego samorządu terytorialnego;
 • Działanie na rzecz nauki i innowacyjności;
 • Podnoszenie jakości rządzenia, we wszystkich obszarach działania państwa;
 • Działanie na rzecz realizacji równego statusu oraz przeciwdziałanie dyskryminacji;
 • Poprawa jakości edukacji oraz wzmocnienie znaczenia kultury w życiu społecznym;
 • Zwiększanie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i partycypacji obywatelskiej na wszystkich szczeblach działania państwa;
 • Ochrona środowiska naturalnego i poszerzanie praw zwierząt;
 • Działanie na rzecz dobrego dialogu społecznego między rządzącymi a partnerami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, ludzi kultury i organizacji działających na rzecz praw pracowniczych, środowiska naturalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 • Utworzono w dniu 3 lutego 2019 r., zmieniono w dniu 12 lutego 2019 r.